بایگانی‌ها فردوسی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
آذربایجان و شاهنامه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
تاملی بر کتاب «آذربایجان و شاهنامه؛ تحقیقی دربارۀ جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه»؛

آذربایجان و شاهنامه

خواندن برخی کتاب‌ها شوق‌آور است. از بس مفید و بدیع است. از بس نویسنده خرد و دانش و اعتدال و پختگی در کار کتابش کرده است.

یک سوال بنیادین درباره شاهنامه فردوسی و آذربایجان ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

یک سوال بنیادین درباره شاهنامه فردوسی و آذربایجان

گروه فرهنگ: هیچ منطقه ای به اندازه آذربایجان در شاهنامه مورد تمجید و تحسین فردوسی قرار نگرفته است!!